Inscripcions i matrícules 2022-23

Requisits d'accés

Per accedir als cicles hi ha un prova general i una prova específica. Depenent dels estudis que tinguis hauràs de fer les dues proves, només una o cap d'elles.

Qui fa la PROVA GENERAL?

Han de fer prova general l'alumnat que no tingui títol d’ESO o equivalent i com a mínim 17 anys a l’any natural de la prova. Els que tenguin FPB sense ESO, Prova d'accés a CFGM de Formació Professional també han de fer aquesta prova general.

No han de fer la prova general si tens el Títol d’ESO o equivalent o has superat la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Qui fa la PROVA ESPECÍFICA?

Han de fer la prova específica tot l'alumnat que compleixi algun dels següents requisits:

Títol d’Eso o equivalent, 2n Bup, FP1, Títol de Tècnic d’un cicle formatiu, 2n curs REM, o estudis superiors o haver superat la prova general.

ACCÉS DIRECTE

No han de fer cap prova les persones que tinguin alguna de les següents titulacions

 • Títol de Batxiller, modalitat d’arts.

 • Títol de Tècnic o Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i disseny d’una família professional relacionada.

 • Haver superat Cursos de Comuns d’Arts Aplicades i Oficis Artístics dels plans d’estudis de 1963 i experimentals.

 • Llicenciatura en Belles Arts.

 • Títol Superior d’Arts Plàstiques, de Disseny o de Conservació i Restauració de Bens Culturals, en les seves diferents especialitats.

 • Arquitectura / Ingenieria Tècnica en Disseny Industrial.

 • Acreditar tenir experiència laboral de, al menys un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual vol accedir.

Descripció de les proves

PROVA GENERAL (Per ambdós cicles)

Te un total de 5 exercicis:

a) Tres exercicis de competència lingüística: un exercici de llengua catalana i literatura, un exercici de llengua castellana i literatura i un altre de llengua anglesa (1h per exercici) Cadascun d’aquests exercicis consistirà en desenvolupar per escrit un comentari de text i contestar a una sèrie de preguntes en la llengua corresponent

Es valorarà la competència lingüística en relació al currículum de l’ESO

b) Un exercici d’ àmbit tecnicocientífic i un exercici d’àmbit sociocultural (1h. per exercici). Aquests exercicis consistiran en respondre per escrit a qüestions relatives als àmbits corresponents.

Es valoraran les capacitats matemàtiques, científiques, tècniques i socioculturals en relació al currículum de l’ESO.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica dels 5 exercicis que la composen

PROVA ESPECÍFICA

Té un total de dos exercicis:

1- Desenvolupar per escrit qüestions relatives al camp de les arts plàstiques a partir d’un text escrit i/o documentació gràfica (Temps màxim, 2 h)

En aquest exercici es valoraran els coneixements artístics

2- Representar o interpretar el model o el tema a partir de dibuixos. S'han de realitzar diferents tipus de dibuixos, des d'apunts o esbossos fins a dibuixos de clarobscur (no en color) (Temps màxim, 2 h)

En aquest exercici es valoraran les aptituds com la creativitat, la destresa específica i la capacitat d’observació i percepció.

Exemples de proves

Inscripció telemàtica cicles formatius

DATES:

Convocatòria ordinària

’ Del 18 d’abril al 2 de maig per als aspirants sense requisits acadèmics

’ Del 9 al 17 de juny per als aspirants amb requisits acadèmics de titulació (prova específica) i per als d’accés directe (exempció de la prova).

Convocatòria extraordinària

’ De l’1 al 5 de setembre per a: la prova general per als aspirants sense requisits acadèmics, la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics, i l’accés directe per als aspirants amb exempció de la prova específica.

Podeu realitzar la vostra PREINSCRIPCIÓ descarregant l'imprès de sol·licitud. Després, heu de fer arribar tota aquesta documentació al centre per correu electrònic a l’adreça: administracio@escoladartmenorca.com

DOCUMENTACIÓ (enviar per correu electrònic):

 • Imprès de sol·licitud de 2022-2023

 • Certificació de tenir el títol d’ESO o equivalent (certificat acadèmic...), si és el cas

 • Fotocòpia DNI alumne/a

 • Resguard de taxes de la prova d'accés (23,25 €) Es pot emplenar a :

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451

Heu de clicar a:

(consultau llista d’exempcions de pagament)

Exempcions

6-exempcions-taxes-proves-acces-CFGM-2019-20.pdf

Per poder tenir accés a l'aula on es fa la prova d’accés, serà necessari presentar a la Secretaria de l'Escola, fins al mateix dia de la prova, el títol original que us dóna accés a aquests estudis, el qual haureu avançat per correu electrònic.

Dates i horari de les proves d'accés


Convocatòria ordinària

Prova general (Sense Títol ESO): dia 11 de maig de 2022 a les 9:00h. S'han de tenir 17 anys o complir-los l'any 2022. Els aspirants han de dur el DNI.

Prova específica: dia 29 de juny de 2022 a les 16:00h.

Convocatòria extraordinària

Prova general: dia 13 de setembre de 2022 a les 9:00h. S'han de tenir 17 anys o complir-los l'any 2022. Els aspirants han de dur el DNI.


Prova específica : dia 20 de setembre de 2022 a les 16:00 h.


Prova general

- 09.00 h: inici de la prova amb l'exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d'una hora).

- 10.00 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d'una hora).

- 11.00 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d'una hora).

- 12.30 h: exercici amb continguts tecnicocientífics (durada màxima d'una hora).

- 13.30 h: exercici amb continguts socioculturals (durada màxima d'una hora).


Prova específica

- 16.00 h: exercici escrit a partir d'un text o document gràfic (durada màxima de dues hores).

- 18.15h: exercici de dibuixos o esbossos a partir d'un tema, un dels quals es realitzarà en color (durada màxima de dues hores).


MATERIAL NECESSARI: per realitzar les proves (prova general: exercici tecnicocientífic i proves específiques) l'aspirant durà totes les eines de dibuix i de color que consideri necessàries, a excepció del paper: llapis grafit, goma, regles, compassos, calculadora, tècniques seques de color (llapis de colors o ceres o retoladors), etc.

Les proves es realitzaran de manera presencial en l'Escola d'Art de Menorca sempre que la normativa sanitària ocasionada pel COVID-19 així ho permeti.


Matrícula telemàtica Cicles Formatius

DATES:

Convocatòria ordinària:

Accés directe: del 23 de juny a l' 1 de juliol de 2022

Alumnes amb prova d’accés específica superada: del 12 al 19 de juliol de 2022


Convocatòria extraordinària : Dies 27 i 28 de setembre de 2022

La matrícula es farà per mitjà del Gestib: https://www3.caib.es/xestib/

L'alumnat admès serà informat per correu electrònic de la documentació que haurà d'adjuntar en el moment de formalitzar la matrícula.

Instruccions devolució de taxes

Devolucio-taxes-prova-cicles-2020.pdf

Qualsevol dubte podeu telefonar al núm. 971 35 08 27 o enviar correu electrònic a la direcció administracio@escoladartmenorca.com