Inscripcions i matrícules 2024-25

Calendari 2024-25:

Resum-calendari.pdf

Requisits d'accés

Per accedir als cicles hi ha un prova general i una prova específica. Depenent dels estudis que tinguis hauràs de fer les dues proves, només una o cap d'elles.

Qui fa la PROVA GENERAL?

Han de fer prova general l'alumnat  que no tingui títol d’ESO o equivalent i com a mínim 17 anys a l’any natural de la prova. Els que tenguin FPB sense ESO, Prova d'accés a CFGM de Formació Professional també han de fer aquesta prova general.

No han de fer la prova general si tens el Títol d’ESO o equivalent o has superat la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Qui fa la PROVA ESPECÍFICA?

Han de fer la prova específica tot l'alumnat que compleixi algun dels següents requisits: 

Títol d’Eso o equivalent, 2n Bup, FP1, Títol de Tècnic d’un cicle formatiu, 2n curs REM, o estudis superiors o haver superat la prova general.

ACCÉS DIRECTE 

No han de fer cap prova les persones que tinguin alguna de les següents titulacions

Descripció de les proves: 

PROVA GENERAL  (Per ambdós cicles)

Te un total de 5 exercicis:

a) Tres exercicis de competència lingüística: un exercici de llengua catalana i literatura, un exercici de llengua castellana i literatura i un altre de llengua anglesa (1h per exercici) Cadascun d’aquests exercicis consistirà en desenvolupar per escrit un comentari de text i contestar a una sèrie de preguntes en la llengua corresponent

Es valorarà la competència lingüística en relació al currículum de l’ESO

b) Un exercici  d’ àmbit tecnicocientífic i un exercici d’àmbit sociocultural (1h. per exercici). Aquests exercicis consistiran en respondre per escrit a qüestions relatives als àmbits corresponents. 

Es valoraran les capacitats matemàtiques, científiques, tècniques i socioculturals en relació al currículum de l’ESO.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica dels 5 exercicis que la composen

PROVA ESPECÍFICA 

1- Un exercici que consisteix en el desenvolupament per escrit de qüestions relatives al camp de les arts plàstiques a partir d'un ext escrit i/o documentació gràfica que es faciliti. 

En aquest exercici es valoraran els coneixements artístics.

2-  Un exercici en què s'han de fer dibuixos o esbossos a partir d'un tema,  un dels quals, posteriorment,  s'haurà de realitzar en color

  En aquest exercici es valoraran les aptituds com la creativitat, la destresa específica i la capacitat d’observació i percepció.

Exemples de proves

1- Un exercici que consisteix en el desenvolupament per escrit de qüestions relatives al camp de les arts plàstiques a partir d'un ext escrit i/o documentació gràfica que es faciliti. 

En aquest exercici es valoraran els coneixements artístics.

2-  Un exercici en què s'han de fer dibuixos o esbossos a partir de la còpia d'un model donat, que hauran de servir per a la realització posterior d'un relleu com a exercici de modelat.

3-  Un exercici en què s'ha d'executar un  relleu a partir dels esbossos o dibuixos de l'exercici anterior.

En aquests exercicis es valoraran les aptituds com la creativitat, la destresa específica i la capacitat d’observació i percepció.

Exemples de proves


Inscripció cicles formatius

DATES:

Convocatòria ordinària

Convocatòria extraordinària

     

Podeu realitzar la vostra PREINSCRIPCIÓ descarregant l'imprès de sol·licitud. Després, heu de fer arribar tota aquesta documentació al centre , i es pot presentar :

DOCUMENTACIÓ :

a) Part general: 11,63€ *

b) Part específica: 11,62 €

*L'alumnat que hagi de presentar-se a les dues proves, primer haurà de pagar la taxa general i un cop superada aquesta, la taxa de la part específica.

Es pot emplenar a : 

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451 

Heu de clicar a:  

(consultau llista d’exempcions de pagament)

 Exempcions

Exempcions-bonificacions-taxa-proves.pdf

Dates i horari de les proves d'accés 


Convocatòria ordinària

Prova general (Sense Títol ESO): dia 7 de maig de 2024 a les 9:00 h. S'han de tenir 17 anys o complir-los    l'any 2024. Els aspirants han de dur el DNI.

Prova específica: dia 26 de juny de 2024 , a les 9:00 h.

Convocatòria extraordinària

Prova general: dia 12 de setembre de 2024 a les 9:00 h. S'han de tenir 17 anys o complir-los l'any 2023. Els aspirants han de dur el DNI.


Prova específica : dia 19 de setembre de 2024 a les 9:00 h.

Detall de la prova general:

- 09.00 h: inici de la prova amb l'exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d'una hora).

- 10.00 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d'una hora).

- 11.00 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d'una hora).

- 12.30 h: exercici amb continguts tecnicocientífics (durada màxima d'una hora).

- 13.30 h: exercici amb continguts socioculturals (durada màxima d'una hora).

Detalla de la prova específica:

-  9.00 h: 1r exercici escrit a partir d'un text o document gràfic  (ambdós cicles)

- 11.00 h:  2n exercici de dibuixos o esbossos a partir d'un tema, (ambdós cicles)

- 13.00 h:  3r exercici d'execució d'un relleu (només CF de Procediments de Joieria artística)


MATERIAL NECESSARI: per realitzar les proves (prova general: exercici tecnicocientífic i proves específiques) l'aspirant  durà totes les eines de dibuix i de color que consideri necessàries, a excepció del paper:  llapis grafit,  goma, regles, compassos, calculadora, tècniques seques de color (llapis de colors o ceres o  retoladors), etc.


Matrícula Cicles Formatius


Imprès de la matrícula 2024-2025:

DATES: 

Convocatòria ordinària:

Accés directe:  del 8 al 12 de juliol de 2024

Alumnes amb prova d’accés específica superada:  del 10 al 17 de juliol de 2024

 

Convocatòria extraordinària :    Dies 27 i 30 de setembre de 2024

L'alumnat admès serà informat per correu electrònic de la documentació que haurà d'adjuntar en el moment de formalitzar la matrícula, la qual s'haurà de tramitar tal com s'ha fet en la inscripció.


Per qualsevol dubte podeu trucar al 971 35 08 27 o enviar un correu electrònic a: administracio@escoladartmenorca.com

Instruccions devolució de taxes

Devolucio-taxes-prova-cicles-2020.pdf